Poradnia Rodzinna w Skoczowie Sp. z o.o.

...w trosce o Ciebie i Twoją rodzinę

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje

Email Drukuj PDF

Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1.Zakład leczniczy realizuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:

1) podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej),
2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

2. Świadczenia zdrowotne, udzielane przez Zakład leczniczy, wskazano w rozdziale 7. Regulaminu.
3. Świadczenia zdrowotne są realizowane:

1) na podstawie zawartych umów,
2) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
3) przez personel medyczny, posiadający odpowiednie i potwierdzone kwalifikacje do wykonywania świadczeń, z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
4) w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne (za wyjątkiem świadczeń realizowanych w miejscu pobytu pacjenta lub realizowanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).


Monitoring wizyjny

1. Podmiot leczniczy wykorzystuje system monitoringu wizyjnego dla obserwacji pomieszczeń w celu zapewnienia:
1) bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie Podmiotu leczniczego,
2) bezpieczeństwa osób zatrudnionych w Podmiocie leczniczym,
3) ochrony mienia Podmiotu leczniczego.
2. Zasięgiem monitoringu objęte są pomieszczenia ogólnodostępne, tj. w szczególności:
1) rejestracja (ul. Bielska 45A),
2) poczekalnia (ul. Bielska 45A),
3) wejście główne (ul. Bielska 45A),
4) parking przy budynku (ul. Bielska 45A),
5) budynek od zewnątrz (ul. Bielska 45A).
3. Podmiot leczniczy oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.
4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń:
1) w których rejestracja i zapis informacji mogłyby prowadzić do naruszenia godności oraz innych dóbr osobistych osób znajdujących się w zasięgu monitoringu (takich jak pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przebieralnie, szatnie lub stołówki),
2) w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów,
w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni (z wyjątkiem pomieszczeń, gdzie monitoring jest dopuszczalny lub nakazany na podstawie przepisów obowiązującego prawa).
5. Nagrania z systemu monitoringu są wykorzystywane jedynie w celu wskazanym w ust. 1 powyżej. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania z monitoringu są usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
6. Informacje o wykorzystaniu monitoringu podaje się do wiadomości pacjentów i innych osób przez wywieszenie tych informacji w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na Stronie internetowej.

Poprawiony: środa, 27 maja 2020 13:44